Narodí sa vám dieťa? Prehľad príspevkov, na ktoré máte nárok

Tehotenská dávka, materská či „nová“ platená otcovská dovolenka. Poznáte všetky príspevky, na ktoré máte nárok, ak očakávate prírastok?

28.08.2022 00:00
Cord Blood center, pr Foto:
Aká je maximálna hodnota materskej a koľko minimálne dostanete už počas tehotenstva?

Príprava na narodenie potomka nespočíva len v nákupe autosedačky, kočíka či novorodeneckého oblečenia. Narodenie bábätka sprevádza aj určitá byrokracia. Aby sme vám behanie po úradoch a zisťovanie toho, na čo máte nárok, zjednodušili, pripravili sme si pre vás zoznam príspevkov a dávok, ktoré vám ako budúcim rodičom prináležia.

Budúci rodičia majú dnes nárok na:

Typ príspevku Minimálna hodnota Maximálna hodnota
Tehotenská dávka (mesačne) 223,50 eur 335,30 eur
Materská dávka (mesačne) 383,80 eur 1732,10 eur
Príspevok pri narodení dieťaťa (jednorazovo) 151,37 eur 829,86 eur

Výška jednotlivých dávok sa však odvíja od viacerých okolností. Jednak od doterajšieho príjmu budúcej matky, ale napríklad aj od toho, či práve porodila svoje prvé dieťa alebo už štvrté (to sa zohľadňuje vo výške jednorazového príspevku pri narodení). Minimálna hodnota materskej dávky takisto nie je určená, no každá žena, ktorej „vyjde“ materská nižšia, ako je rodičovský príspevok, má možnosť požiadať o jej dorovnanie do výšky RP, čo činí sumu 383,80 eur.

Väčšinu z týchto dávok takisto nedostanete automaticky a je potrebné o ne požiadať.

Ešte pred materskou má žena nárok na dávku v tehotenstve

Dávku v tehotenstve môže budúca mamička poberať už od 13. týždňa tehotenstva. Ide o relatívne „novú dávku“, ktorá je ženám vyplácaná od apríla 2021. Na túto dávku má tehotná žena nárok aj popri stále prichádzajúcej mzde či pri rodičovskom príspevku, ktorý poberá na iné dieťa. Tzv. „tehotenské“ vypláca Sociálna poisťovňa až do pôrodu bábätka. To znamená, že od 34. týždňa tehotenstva má žena nárok na obe dávky – materskú aj tehotenské zároveň.

Kto má nárok na tehotenskú dávku:

  • Žena, ktorá je v čase tehotenstva nemocensky poistená, alebo jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia (žena môže byť poistená ako zamestnanec, SZČO alebo DNPO – dobrovoľne nemocensky poistená osoba),
  • žena, ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa tehotenstva nemocensky poistená aspoň 270 dní – teda v 13. týždni tehotenstva, keď o dávku žiada, bola aspoň 270 dní počas uplynulých dvoch rokov nemocensky poistená.
Na tehotenskú dávku máte nárok už od 13. týždňa... Foto: Unsplash
Cord Blood center, pr Na tehotenskú dávku máte nárok už od 13. týždňa tehotenstva. Žiadosť vám vystaví váš gynekológ počas prehliadky.

Aká je výška tehotenskej dávky a kedy o ňu žiadať

Výška tehotenskej dávky nie je jednotná a vypočítava sa rovnako ako materská. Závisí teda od dosahovaných príjmov budúcej matky (zo zamestnania alebo z podnikania) – vypočítava sa ako 15 % z denného vymeriavacieho základu. Minimálna hodnota tehotenskej dávky je mesačne 223,50 eur (pre mesiac, ktorý má 30 dní) alebo 231 eur (pre mesiac, ktorý má 31 dní). Maximálna hodnota tejto dávky je zase 335,30 eur (30-dňový mesiac) alebo 346,50 eur (31-dňový mesiac). Ide o sumy aktuálne pre rok 2022 a od januára 2023 sa zase o niečo zvýšia.

Nezabúdajte však, že o dávku v tehotenstve treba požiadať. Tlačivo budúcej matke vystaví gynekológ počas prehliadky na začiatku 13. týždňa tehotenstva. Tehotná žena ho vyplní a odnesie, podá elektronicky alebo pošle poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Nepotrebuje žiadne ďalšie potvrdenia od zamestnávateľa.

Materská dávka – ako o ňu žiadať, aká je jej výška a kto má na ňu nárok?

Ako aj dávka v tehotenstve, aj výška materskej je u každej ženy iná a závisí od jej doterajších príjmov. Samozrejme platí, čím vyšší príjem, tým vyššia materská. Na materskú dávku nevzniká nárok automaticky a žena si o ňu musí znova požiadať.

Kto má nárok na materskú

Nárok na materskú dávku vzniká začiatkom 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil žene gynekológ – nárok teda vzniká spravidla v 34. týždni tehotenstva, najskôr však v 32. týždni tehotenstva. Ak žena porodí skôr, ako bol určený termín pôrodu, nárok na materskú dávku jej vzniká dňom pôrodu.

Materskú vypláca Sociálna poisťovňa a rovnako ako v prípade tehotenskej dávky, žiadosť o materskú dávku vypíše gynekológ. Spraví tak zvyčajne v 32. týždni tehotenstva. Ak je žena zamestnaná, túto žiadosť doručí svojmu zamestnávateľovi, ktorý vypíše potrebné údaje a jej zamestnávateľ následne predloží tlačivo Sociálnej poisťovni.

Ženy – živnostníčky alebo DNPO (dobrovoľne nemocensky poistené) toto tlačivo vypíšu samy a osobne, elektronicky alebo poštou tlačivo doručia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

O materskú dávku môže požiadať:

  • tehotná žena, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (zamestnankyňa, SZČO, ktorá si platí odvody do Sociálnej poisťovne, alebo DNPO),
  • tehotná žena, ktorá bola nemocensky poistená v období od dvoch rokov ku dňu začatia poberania materskej najmenej 270 kalendárnych dní. Nemusí ísť o nepretržité nemocenské poistenie, dôležité však je, aby za uplynulé dva roky bola žena poistená aspoň tých 270 dní.

Poznámka: Tehotné ženy – živnostníčky alebo aj DNPO (dobrovoľne nemocensky poistené osoby), ktoré žiadajú o materskú dávku, nesmú mať dlh v Sociálnej poisťovni na nemocenskom poistení. Tento nedoplatok sa skúma za posledných 5 rokov a je tu tolerancia menej ako 5 eur. Živnostníčky by takisto nemali zabúdať na to, že hoci majú nárok na materskú dávku, nemajú nárok na materskú dovolenku – táto možnosť vyplýva len zo zamestnania.

Minimálna výška materskej nie je stanovená. Ak... Foto: Unsplash
Cord Blood center, pr Minimálna výška materskej nie je stanovená. Ak vám však vyšla nižšia, ako je hodnota rodičovského príspevku, môžete požiadať o jej dorovnanie.

Aká je výška materskej dávky

Výška materskej je u každej tehotnej ženy iná a závisí od jej doterajších príjmov – či už zo zamestnania alebo z podnikania. Vypočítava sa ako 75 % z vymeriavacieho základu (teda v prípade zamestnankyne z jej hrubej mzdy).

Vyššiu materskú dávku dostanú ženy s nadštandardnými príjmami a nižšiu zasa tie, ktoré zarábajú minimálnu mzdu (v roku 2021 bola výška minimálnej mzdy 623 eur). Ešte nižšiu sumu dostanú tie ženy, ktoré pracujú na dohodu a ich mesačná odmena je nižšia ako minimálna mzda.

Príklad: Ak žena, ktorá v roku 2021 zarábala minimálnu mzdu, nastúpi v roku 2022 na materskú, jej suma sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu a bude vo výške 460, 849 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Materskú nižšiu ako rodičovský príspevok je možné dorovnať

Akú výšku materskej budú mať ženy, ktoré pracujú na dohodu a ich mesačná odmena nedosiahla výšku minimálnej mzdy? Výsledná suma materskej dávky sa bude opäť vypočítavať ako 75 % z vymeriavacieho základu, teda napríklad z jej mesačnej odmeny 150 eur. Pri takto nízkych mesačných odmenách však suma materskej dávky vychádza nižšie, ako je aktuálna suma rodičovského príspevku – 383,80 eur. Vtedy môže žena požiadať o dorovnanie do výšky rodičovského príspevku.

O dorovnanie môže žena požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v štandardnej žiadosti o rodičovský príspevok. Ako prílohu k tejto žiadosti je ale potrebné doložiť aj potvrdenie o nároku na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne. Žiadosť o dorovnanie nie je možné podať spätne, preto je dobré, ak to budúca mamička rieši hneď, ako dostala potvrdenie o nároku na materskú a dostávala tak vyššiu materskú od prvého mesiaca.

Poznámka: O materskú sa opláca žiadať a „zabojovať“ vždy, ak má na ňu žena nárok, a to aj v prípade, že bude veľmi nízka. Ak totiž žena nemala nárok na materskú dávku, získa aj nižší rodičovský príspevok (len vo výške 280 eur), ktorý je vyplácaný až do 3 rokov života dieťaťa. Ak však žena poberala materskú, dostane aj vyšší rodičovský príspevok (383,80 eur).

Kedy končí nárok na materskú?

Žena má nárok poberať materskú pol roka, konkrétne 34 týždňov od vzniku nároku na túto dávku – to znamená buď odo dňa pôrodu, ak porodila predčasne, alebo od 34. týždňa tehotenstva. Dlhšie môžu poberať materskú ženy, ktorým sa narodili dvojičky (alebo viac detí), alebo ženy, ktoré sú slobodné matky.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením potrieb novorodenca. Veľkou výhodou už dnes je, že od 1. 4. 2022 už rodičia nemusia osobne podávať žiadosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v meste ich bydliska, ale informácie o narodení dieťaťa sú automaticky dostupné z registra fyzických osôb, a teda aj uplatnenie nároku na tento príspevok už prebieha automaticky bez nutnosti podávania žiadosti.

Aká je výška príspevku pri narodení dieťaťa:

  • Ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu: 829,86 eur.
  • Ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu: 151,37 eur.
  • Pri dvojičkách či viac deťoch sa spomenutá suma vždy zvyšuje o 75,69 eur na každé ďalšie dieťa.

Poznámka: Dodatočné jednorazové príspevky pri narodení poskytujú už aj viaceré slovenské mestá a obce. Ich výška sa rôzni. Pre tento voči rodičom veľmi ústretový krok sa rozhodli už napríklad Púchov, Nitra, Sereď či Bratislava – mestská časť Rača. Tento príspevok je však zvyčajne podmienený trvalým pobytom rodičov (alebo jedného z nich) v danom meste.

Príspevok pri narodení dieťaťa je možné využiť... Foto: Pexels
Cord Blood center, pr Príspevok pri narodení dieťaťa je možné využiť napríklad aj na odber perinatálnych tkanív pri pôrode.

Príspevok pri narodení sa rodičia často rozhodnú využiť na rôzne účely. Niekto z neho kúpi kočík, autosedačku, iný potrebný detský nábytok do domácnosti. Viacerí rodičia sa však rozhodli tento príspevok využiť aj napríklad na uhradenie odberu a uskladnenia perinatálnych tkanív pri pôrode dieťaťa.

Odber perinatálnych tkanív (placenty, pupočníka a pupočníkovej krvi) je dnes už možný v takmer každej pôrodnici na Slovensku.

Kmeňové bunky, ktoré perinatálne tkanivá obsahujú, predstavujú najmodernejšie možnosti liečby mnohých závažných ochorení vrátane rôznych onkologických, metabolických, neurologických a kardiovaskulárnych ochorení, ochorení krvi či porúch imunity. Najširšie spektrum týchto buniek obsahuje placenta. Ak sa rodičia rozhodnú odobrať pre svoje dieťa placentu, získajú tak aj tkanivo pupočníka a pupočníkovú krv, ktoré sú súčasťou odberu.

Odhaduje sa, že do roku 2030 zodpovedné inštitúcie schvália desiatky nových bunkových terapií. Uskladnené kmeňové bunky tak pre rodiny predstavujú určitú záruku v prípade nečakaných udalostí. Táto „zdravotná poistka“ pre dieťa je už v porovnaní s minulými rokmi cenovo dostupnejšia.

Novinka, ktorá poteší – platená otcovská dovolenka

Až doteraz platilo, že slovenskí otcovia mali nárok čerpať si rodičovskú dovolenku v dĺžke 28 týždňov, no nastúpiť na ňu mohli až potom, ako si materskú vyčerpala matka. To sa od októbra 2022 vďaka novele Zákonníka práce zmení.

Otcovia budú mať po novom možnosť nastúpiť na platenú otcovskú dovolenku hneď po narodení bábätka. Nárok budú mať na 14 dní otcovskej dovolenky, ktorú môžu využiť kedykoľvek počas 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Počas tejto dovolenky im bude vyplácaná tzv. „otcovská“ dávka (v podstate ide o materskú dávku iného poistenca – otca). Tú môžu poberať aj v prípade, že žena zároveň poberá materskú alebo rodičovský príspevok.

Novela Zákonníka práce dáva čerstvým otcom... Foto: Unsplash
Cord Blood center, pr Novela Zákonníka práce dáva čerstvým otcom možnosť využiť platenú otcovskú dovolenku hneď po narodení dieťaťa.

Otcovská dávka bude vyplácaná zo Sociálnej poisťovne a majú na ňu nárok všetci čerství otcovia, ktorí boli nemocensky poistení aspoň 270 dní počas uplynulých dvoch rokov pred narodením dieťaťa. Otcovia však automaticky nedostanú dva týždne voľna po narodení ich potomka. Stále platí, že majú nárok na 28 týždňov rodičovskej dovolenky, z ktorej sa im týchto 14 dní jednoducho odráta v prípade, že sa rozhodnú využiť aj „novú“ platenú otcovskú dovolenku.

Novelu Zákonníka práce už schválila vláda, bude zaradená na rokovanie Národnej rady a po jej schválení v parlamente a podpise prezidentky by mala nadobudnúť účinnosť od októbra 2022.

chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy