Moderná vysoká škola, kvalitné vzdelanie

Vysoká škola DTI v akademickom roku 2021/2022 ponúka štúdium v bakalárskych, magisterských aj doktorandských študijných programoch.

12.05.2021 00:00
DTI

Bakalárske študijné programy

• Učiteľstvo praktickej prípravy v dennej forme štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločného základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií: elektrotechnika, ekonomika a administratíva, strojárstvo, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti.

• Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch v dennej i externej forme štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Študijný program je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.

• Manažment v dennej i externej forme štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Študijný program poskytuje teoretickú i praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent študijného programu je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, účtovníctva, informatiky a kontroly.

• Manažment služieb v automobilovom priemysle v dennej i externej forme štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Študijný program prispieva k rozvoju poznania v manažmente a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente, so špecifickým zameraním na oblasť automobilového priemyslu.

Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme vo všetkých bakalárskych študijných programoch sú 3 roky a v externej forme 4 roky.

Magisterské študijné programy

• Učiteľstvo ekonomických predmetov v dennej i externej forme štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Štandardné dĺžka štúdia v dennej forme sú 2 roky a v externej forme 2,5 roka.

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

• Manažment v dennej i externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Štandardné dĺžka štúdia v dennej forme sú 2 roky a v externej forme 2,5 roka.

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Manažment. Absolvent študijného odboru Manažment v 2. stupni štúdia má komplexné a prierezové znalosti o manažmente organizácie (podniku, inštitúcii), vie sa orientovať v medzinárodnom prostredí, ekonomicky myslí, predvída nové javy a tendencie. Je spôsobilý identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobí.

Doktorandský študijný program

• Didaktika technických profesijných predmetov v dennej i externej forme štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky a v externej forme 4 roky.

Študijný program nadväzuje na druhý stupeň vysokoškolského štúdia v učiteľských študijných programoch zameraných na technické a odborné predmety a v inžinierskych študijných programoch technického zamerania, ktorých absolventi získali pedagogické vzdelanie.

V doktorandskom študijnom programe Didaktika technických profesijných predmetov, v jeho študijnej časti sa kladie dôraz na osvojenie si moderných trendov zo všeobecnej didaktiky, z teórie a politiky odborného vzdelávania, z techniky a humanizácie, zo psychológie a taktiež na osvojenie si vedomostí a zručností realizovať validný a reliabilný pedagogický výskum.

Vo vedeckej časti študijného programu sa kladie dôraz na realizáciou pedagogického výskumu aktuálneho vedeckého problému z didaktiky, vyústením ktorého je prezentácia získaných výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých monografiách, časopisoch, či konferenčných zborníkoch, ako aj aktívna spoluúčasť na riešení výskumného projektu formou členstva vo výskumnom tíme.

Viac informácií nájdete na: www.dti.sk

chyba
Flowers