Pnina Keren: Vitalis raz môže byť v starostlivosti o seniorov pýchou Bratislavy

17.12.2018 09:22
Pnina Keren, PR článok, nepoužívať
Autor:

O tom, že v našom hlavnom meste by malo vzniknúť moderné zariadenie pre seniorov Vitalis, sa hovorí už dlhšie. Jeho prínosom by mala byť nielen komplexnosť poskytovaných služieb, ale aj pomerne veľkorysá ubytovacia kapacita. O projekte sme sa rozprávali s pani Dr. Pninou Keren, ktorá má byť zárukou vysokej úrovne a odbornej kvality personálu v tomto zariadení.

Pani Keren, z vášho životopisu vieme, že pochádzate z Izraela, kde aj pôsobíte. Mohli by ste sa čitateľom na Slovensku bližšie predstaviť?

Po skončení klinickej odbornej prípravy v oblasti ošetrovateľstva a absolvovaní akademického štúdia som sa zamerala na starostlivosť o seniorov. V tejto sfére som strávila uplynulých 30 rokov a aj celá moja odborná činnosť je zameraná na starostlivosť o seniorov, zlepšovanie kvality ich života, zdravie a celkový pocit pohody. Pracujem pre skupinu Palace Group so sídlom v Miami. Ide o pomerne veľkú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti starostlivosti o seniorov vo viacerých štátoch. V rámci firmy som päťkrát získala titul najlepšieho manažéra roka ako uznanie kvality a výsledkov môjho vedenia Palace Tel Aviv. Dúfam, že sa už čoskoro budeme môcť pochváliť podobnými výsledkami práce a úspechmi aj na Slovensku.

Vedeli by ste nám priblížiť, ako to systémovo funguje v zahraničí ohľadne rezidenčnej starostlivosti o seniorov?

Pôsobila som ako výkonná generálna manažérka rezidenčného centra pre seniorov s názvom Palace Tel Aviv, ktoré je najexkluzívnejším v Izraeli a považuje sa za mierku najvyššieho štandardu. Súčasťou tohto centra bol aj ošetrovateľský domov a rehabilitačné centrum. Trendom vo svete je, aby bolo v takomto objekte sústredené všetko, čo ľudia v seniorskom veku očakávajú a potrebujú. Základom je ubytovacia jednotka zabezpečujúca nezávislé bývanie v rámci zariadenia, ktoré by malo obyvateľom poskytnúť priestor a príležitosti na zmysluplné a aktívne využitie voľného času na dôchodku. Optimálne je, ak je takéto centrum zasadené do príjemného a bezpečného prostredia, teda ak je v jeho okolí alebo priamo v areáli aj kúsok prírody, či už záhrada, parčíky alebo aspoň zopár väčších terás plných zelene. Moja skúsenosť je taká, že nič neurobí seniorov šťastnejších, ako keď si každý deň môžu vyjsť na slniečko, prípadne sa posadiť na lavičku a nadýchať sa čerstvého vzduchu. A výhodou je, že nemusia chodiť ďaleko. Každá krajina je inak pripravená zvládať rýchle starnutie populácie a ukazuje sa, že doterajšie systémy starostlivosti o seniorov už nie sú postačujúce. Ani v krajinách OECD nedostávajú dôchodcovia potrebnú pomoc, pretože verejné financovanie sociálnych potrieb býva väčšinou zamietnuté. Napríklad vo Veľkej Británii je približne 800 000 ľudí vo veku nad 65 rokov, ktorým sa neposkytuje žiadna podpora z verejného ani súkromného sektora. Budúcnosť je jednoznačne v rezidenčnej starostlivosti o seniorov…

V Izraeli tiež zápasia s rovnakým problémom ako my, že žiadostí o umiestnenia v podobných centrách je oveľa viac než celkových lôžkových kapacít?

Pochopiteľne, že záleží aj na veľkosti spádovej oblasti, či už ide o mesto, alebo o región, na celkovej vekovej štruktúre obyvateľstva, ale hlavne počte zariadení, ktoré sa na jeho území nachádzajú. Zatiaľ som však nepočula, že by sa tam čakalo aj niekoľko rokov na voľné miesto, ako sa to stáva na Slovensku, teda konkrétne v Bratislave. Štát by mohol ruka v ruke so súkromným sektorom poskytnúť optimálnejšie riešenia v prospech dôchodcov. Štátne orgány môže zmeniť systém a doriešiť regulačné otázky a súkromný sektor poskytne know-how a financovanie výstavby a prevádzky. Napríklad v Izraeli súkromná spoločnosť postavila ubytovacie zariadenie pre seniorov, ale miestna samospráva tiež požadovala vybudovanie zariadenia dennej starostlivosti pre dôchodcov, ktoré bude prevádzkované miestnym spoločenstvom. To bolo výhodné pre obe strany, takže sa použilo toto tzv. win-win riešenie.

O vás sa dá povedať, že ste priam expertkou v tejto oblasti. Ako konkrétne budete vedieť garantovať úroveň služieb v zariadení pre seniorov, ktoré sa výhľadovo plánuje stavať v Bratislave?

Vo Vitalise chceme stavať predovšetkým na kvalitnom tíme, ktorý bude mať dostatok skúseností, emočnú zrelosť, ale aj potrebné zázemie na to, aby naplnil očakávania klientely a potvrdil, že pôjde o zariadenie s vyškoleným personálom a profesionálnym prístupom. Máme nevyhnutné know-how, ale aj vôľu riešiť neuspokojené túžby staršej populácie na Slovensku o bývaní, ktorá na základe našich dlhoročných skúseností úplne zmení kvalitu ich života. Tento koncept nie je nový a ukázal sa veľmi efektívnym v mnohých krajinách. Vitalis má byť okrem iného aj synonymom komunitného centra pre starších ľudí. Skrátka, v tomto projekte je integrovaných 30 rokov našich skúseností s podobnými zariadeniami pre seniorov, či už v USA, alebo Izraeli. Zároveň si však uvedomujeme, že Slovensko nie je ekonomicky až takou silnou krajinou ako spomínané štáty a hoci bude náš koncept rešpektovať lokálne špecifiká, určite bude na vyššej úrovni ako „štandardné“ penzióny pre dôchodcov.

S akou vybavenosťou sa počíta v zariadení Vitalis a v čom bude tento komplex iný než ostatné, už existujúce domovy pre seniorov?

Predovšetkým veríme, že sa nám Vitalis podarí vybudovať na vhodnom mieste, teda napríklad v blízkosti parku, a bude disponovať rozsiahlymi verejnými priestranstvami, ktoré budú jeho obyvatelia využívať na aktívny spoločenský život pod dohľadom nášho skúseného a vyškoleného personálu. Pre nás je dôležité, aby mohli seniori bývať v známom a pritom bezpečnom prostredí, kde by mali k dispozícii nepretržitú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude zahŕňať dobre vybavenú kliniku, fyzioterapiu, ako aj časť určenú na hospitalizáciu. Zariadenie bude klientom poskytovať stravovacie a prepravné služby, a tak trochu veríme, že Vitalis by sa raz mohol stať príkladom poskytovania komplexnej starostlivosti o seniorov pre celé Slovensko. Jeho unikátnosť spočíva najmä v koncepte nezávislého bývania, pri ktorom budú naši klienti spokojní s tým, že stále majú zachovanú vysokú mieru súkromia a pritom nemajú žiadne starosti s bytom, čo sa týka jeho údržby či upratovania.

Čo budú najväčšie výhody bývania v tomto komplexe pre samotnú klientelu?

Napríklad to budú služby týkajúce sa zdravia, ktoré budú zahŕňať pomoc pri obliekaní, kúpanie, kŕmenie, ošetrovanie, ako aj ambulantnú alebo osobnú starostlivosť v prípade potreby. Zabezpečený bude dohľad nad liekmi, dostatočný počet zdravotných sestier, ako aj iných odborných pracovníkov, monitorovanie zdravia a koordinačných služieb, fyzikálna terapia a rehabilitácia priamo na mieste. Samozrejmosťou je aj stravovací režim, ktorý zahŕňa až tri jedlá denne, možnosť občerstvenia, ale aj špeciálne diéty pre ubytovaných. Všetky bytové jednotky budú mať 24-hodinový systém núdzového volania, ktorý bude plne udržiavaný zariadením, teda môže slúžiť aj ako izbová služba pre chorých alebo na nahlásenie nevyhnutného čistenia či prania. Nemôžem opomenúť ani sociálne a rekreačné aktivity, vďaka ktorým by mal byť vo Vitalise pomerne rušný spoločenský život, v zariadení bude aj knižnica, počítačová izba či špeciálna miestnosť na cvičenie, teda akési fitnescentrum pre seniorov.

A čo dôchodcovia, ktorí nebudú ubytovaní v zariadení? Umožníte aj im prístup do tohto komplexu?

Samozrejme. Všetky verejné priestory budú prístupné pre seniorov z mestskej časti, v ktorej sa Vitalis bude nachádzať, a naši odborníci im môžu poskytnúť či už zdravotné, právne, alebo sociálne poradenstvo. Takisto aj na väčšinu spoločenských a kultúrnych podujatí v zariadení budú mať prístup aj seniori zo širšieho okolia.

Chápeme to správne, ak povieme, že vaše zariadenie môže čiastočne suplovať aj klasickú nemocnicu?

Dá sa povedať, že áno. Starší ľudia sa oprávnene obávajú prípadného dlhšieho pobytu v nemocnici, pretože v mnohých prípadoch sprevádzajú hospitalizáciu ďalšie komplikácie. Posttraumatické, chirurgické, dlhodobé aj chronické stavy pacienti v pokročilom veku oveľa lepšie znášajú v dôverne známom prostredí, ak tam majú zabezpečenú potrebnú lekársku aj zdravotnú starostlivosť a nevyhnutnú opateru. Navyše je to bezpečnejšia, osobnejšia a dôstojnejšia alternatíva. Významným benefitom je aj to, že pri zmene zdravotného stavu alebo stupňa odkázanosti sa klient nebude musieť sťahovať do ďalších zariadení.

Nedávno sa v Bratislave uskutočnili komunálne voľby a došlo k zmenám vo vedení mesta aj na čele viacerých mestských častí. Dá sa predpokladať, že s vaším projektom oboznámite nového primátora a starostov, keďže bez podpory samosprávy sa asi takéto zariadenie v našom hlavnom meste postaviť nedá?

Bratislava má obrovský deficit v rezidenčnej starostlivosti o starších ľudí a na voľnú posteľ v nesúkromných zariadeniach sa čaká dlhé mesiace, občas aj roky. Hlavnému mestu chýbajú tisícky miest v seniorských domovoch a neexistuje žiadne systematické riešenie tejto nepriaznivej situácie. Samosprávy nemajú hlavne také finančné kapacity, aby budovali penzióny pre seniorov a vytvárali nové ubytovacie možnosti. Takéto centrá môžu vzniknúť jedine vďaka súkromnému sektoru, ktorý vie poskytnúť finančné prostriedky aj osvedčené know-how. A práve preto určite ponúkneme bratislavskej komunite i novozvoleným predstaviteľom samosprávy, aby využili našu vôľu, vedomosti a skúsenosti a pomohli nám pri napĺňaní tejto obrovskej spoločenskej potreby postarať sa o starších ľudí a dať im pocit bezpečnosti a dôstojnej staroby v komfortnom prostredí.

Je niečo, čo bráni naplneniu vášho zámeru, aby sa zariadenie VITALIS začalo konečne realizovať?

Predstavitelia samospráv väčšinou tlačia na to, aby nové stavby výškovo ladili s okolím, do ktorého sú zasadené, a vyššie budovy nechcú povoľovať, hoci je zrejmé, že jedine dostatočne veľké zariadenie môže zabezpečiť nielen potrebnú ubytovaciu kapacitu, ale aj rovnováhu medzi očakávanou kvalitou a cenou. Zjednodušene povedané, čím bude v zariadení menej postelí, tým vyššiu sumu budú musieť budúci klienti zaplatiť za lôžko. Nehovoriac o tom, že pre všetkých potenciálnych záujemcov sa v takom prípade znižujú šance získať miesto v zariadení. Keď k tomu pripočítame, že takýto typ zariadenia prináša benefity aj pre seniorov z okolia, ide o investičný zámer, ktorého realizácia je aj vo verejnom záujme. Preto verím, že Vitalis by raz mohol byť v starostlivosti o seniorov pýchou Bratislavy.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku