Študuj na MTF STU so sídlom v Trnave bakalárske štúdium v ak. roku 2018/2019

19.03.2018 08:00
2018 BC obrazok

Neváhaj a podaj si do 31. 3. 2018 prihlášku na jeden z akreditovaných študijných programov, ktoré fakulta ponúka.

Prihlášky na štúdium sa podávajú elektronicky. Informácie nájdeš na www.mtf.stuba.sk – UCHÁDZAČI – Prijímacie konanie.

Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

PREČO ŠTUDOVAŤ PRÁVE U NÁS?

Počas štúdia ponúkame

• širokú paleta študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku, bezpečnosť, personálnu prácu, manažment)

• MATLAB – interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie, ktorý je využívaný v oblasti od robotiky cez informačné technológie, chémiu, biotechnológie, výrobu čí stavebníctvo

• disponujeme high-tech laboratóriami

• dobré uplatnenie v praxi

• výučba prebieha vo vybavených počítačových laboratóriách s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením

• možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí (univerzita, výskumný ústav)
• bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského do­mova

• vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt

• ubytovanie pre prijatých študentov v študentskom domove a stravovanie v moderných priestoroch študentskej jedálne

• bezplatná možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa).

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Výučba prezenčnou metódou sa uskutočňuje v pondelok až piatok. Výučba kombinovanou metódou je odporúčaná ako štúdium popri zamestnaní, realizuje sa v piatok popoludní a v sobotu.

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium:

  • celkový priemer zo strednej školy
  • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika/ chémia)
  • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika/chémia)
  • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA I. STUPNI ŠTÚDIA

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Integrovaná bezpečnosť
Kvalita produkcie
Materiálové inžinierstvo
Mechatronika v technologických zariadeniach
Personálna práca v priemyselnom podniku
Počítačová podpora výrobných technológií
Priemyselné manažérstvo
Výrobné technológie
Výrobné technológie a výrobný manažment
Výrobné zariadenia a systémy

TERMÍNY

Podanie e-prihlášky a platba vo výške 20 € za prijímacie konanie do 31. 3. 2018

Zasadnutie prijímacej komisie dekana 13. 6. 2018

Zápis na štúdium jún 2018

PRIHLÁŠKY SA ZASIELAJÚ NA ADRESU

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25
917 24 Trnava

Kontakt: www.mtf.stuba.sk

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku