Študuj na MTF STU so sídlom v Trnave bakalárske štúdium v ak. roku 2017/2018

24.03.2017 08:00
MTF STU v Trnave
zdroj: MTF STU v Trnave

Neváhaj a podaj si do 31. 3. 2017 prihlášku na jeden z akreditovaných študijných programov, ktoré fakulta ponúka. Informácie nájdeš na www.mtf.stuba.sk – UCHÁDZAČI – Prijímacie konanie.

Počas štúdia ponúkame:

 • širokú paletu študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku, bezpečnosť, personálnu prácu, manažment)
 • výučba prebieha vo vybavených počítačových laboratóriách s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením
 • ubytovanie pre prijatých študentov v študentskom domove a stravovanie v moderných priestoroch študentskej jedálne
 • zapojenie študentov do výskumných projektov fakulty
 • disponujeme high-tech laboratóriami
 • dobré uplatnenie v praxi
 • bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského do­mova
 • možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí (univerzita, výskumný ústav)
 • vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt
 • bezplatnú možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty)
 • možnosť získať štipendium: odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch), sociálne, prospechové, mimoriadne.

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Výučba prezenčnou metódou sa uskutočňuje v pondelok až piatok. Výučba kombinovanou metódou je odporúčaná ako štúdium popri zamestnaní, realizuje sa v piatok popoludní a v sobotu.

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM A POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do určeného termínu, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Kritériá pre prijatie na štúdium:

 • celkový priemer zo strednej školy
 • priemer z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika/ chémia)
 • maturita z profilujúcich predmetov (matematika, fyzika/chémia)
 • účasť na odborných súťažiach (originál dokladu nevyhnutné doložiť)

Aj uchádzač, ktorý nematuruje z profilujúcich predmetov má šancu na prijatie na štúdium.

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA I. STUPNI ŠTÚDIA

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Integrovaná bezpečnosť
Kvalita produkcie
Materiálové inžinierstvo
Mechatronika v technologických zariadeniach
Personálna práca v priemyselnom podniku
Počítačová podpora výrobných technológií
Priemyselné manažérstvo
Výrobné technológie
Výrobné technológie a výrobný manažment
Výrobné zariadenia a systémy

Študuj s nami bakalárske štúdium v ak. roku 2017/2018 – www.mtf.stuba.sk

#STU
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku