Filozofická fakulta Prešovskej univerzity - sloboda, rozmanitosť, poznanie

23.01.2017 15:00

Ak uvažujete o štúdiu jazykov, alebo je pre vás výzvou kritické myslenie a poznanie v oblasti humanitných, či spoločenských vied, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove vám ponúka pestrú paletu možností.

Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570819, 7570830, 7570831, 7570834
http://www.unipo.sk/…e-uchadzacov

Autor: Jaroslav Ondo

Prečo študovať u nás?
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Výsledky komplexnej akreditácie potvrdili, že dlhodobo patrí k slovenskej špičke. V oblasti humanitných vied dosiahla FF PU najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých fakúlt slovenských univerzít. Vynikajúce výsledky dosiahla tiež v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied i v oblasti historických vied, výrazne sa zlepšila v oblasti pedagogických vied.

Tradícia
FF PU v Prešove je druhou najstaršou filozofickou fakultou na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Filozofická fakulta bola súčasťou tejto univerzity do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty založili Prešovskú univerzitu. Korene fakulty však siahajú do podstatne dávnejšej histórie, až k prešovskému evanjelickému kolégiu, ktoré vzniklo v r. 1667.

Autor: Jaroslav Ondo

Pestrá ponuka vzdelania
Náročné kritériá komplexnej akreditácie motivovali mnohé akademické pracoviská slovenských vysokých škôl k racionalizácii portfólií ponúkaných študijných programov. Racionalizáciou s ohľadom na garančný potenciál a možnú synergiu na jednotlivých pracoviskách prešlo i portfólio Filozofickej fakulty PU v Prešove. Viaceré študijné programy boli zásadne inovované so zámerom reagovať na potreby praxe a na vývojové trendy na trhu vzdelávania. V portfóliu študijných programov fakulty sa ako rezultát komplexnej akreditácie objavili i viaceré nové študijné programy v prvom, druhom i treťom stupni štúdia. Ako príklad noviniek možno uviesť študijný program kultúrne dedičstvo, ktorý bol akreditovaný v odbore história, v rámci učiteľských študijných programov je to jednopredmetové učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry. Do portfólia doktorandských študijných programov fakulte pribudli mediálne štúdiá a anglický jazyk a anglofónne kultúry. Fakulta ponúka široké spektrum humanitných a spoločenskovedných študijných programov. V súčasnosti má akreditovaných 37 študijných programov na bakalárskom stupni, 36 programov na magisterskom stupni a 16 programov na doktorandskom stupni. Na fakulte v súčasnosti študuje vyše 2000 študentov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

Autor: Jaroslav Ondo

Kvalita vzdelávania a prepojenie s praxou
Na svoju profesionálnu kariéru sa na FF PU pripravujú prekladatelia a tlmočníci, psychológovia, mediálni pracovníci, archivári a historici, jazykovedci, učitelia a ďalší odborníci. Jedinečné a na Slovensku jediné je štúdium učiteľstva ukrajinského jazyka a literatúry, ako aj štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii. Významnou súčasťou vzdelávania je i realizácia praxe, ktorá prispieva ku skvalitneniu prípravy našich absolventov. Študenti majú priestor na to, aby transformovali svoje teoretické poznatky do praxe pod vedením skúsených odborníkov. Prax (ako študentskú tak absolventskú) môžu študenti realizovať aj v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Uplatnenie absolventov
Najlepšou vizitkou školy sú jej úspešní absolventi. Fakulta vychovala viacero generácií špecialistov, pedagógov, uznávaných vedcov, expertov v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci, top manažéri, politológovia, spisovatelia, prekladatelia, herci, moderátori, športoví komentátori na významných postoch doma i v zahraničí.

Autor: Jaroslav Ondo

Vedecký výskum
Študenti majú na fakulte možnosť zapojiť sa do výskumu vo viacerých vedných odboroch a aktívne sa zúčastňovať študentských vedeckých konferencií. Okrem riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov na pôde fakulty pracujú dve centrá excelentnosti: Lingvokulturo­logické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti; Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohisto­rického výskumu. Na fakulte pôsobí tiež Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics).

Umelecká činnosť
Študenti sa môžu zapojiť i do aktivít niekoľkých umeleckých telies fakulty: Študentské divadlo FF, Ženský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA, Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO. Na Filozofickej fakulte PU pôsobia viacerí uznávaní umelci – hudobníci, výtvarníci, spisovatelia.

Autor: Jaroslav Ondo

Možnosti štúdia v zahraničí
Časť svojho štúdia môžu študenti absolvovať pobytom na zahraničných univerzitách, s ktorými má fakulta podpísané bilaterálne dohody umožňujúce študentské mobility a stáže. Desiatky študentov FF PU každoročne vycestujú do Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Turecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Švédska, Ruska alebo Estónska.

Študijné programy
1) Neučiteľské študijné programy (denná forma)

 • anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc. + Mgr.)
 • archívnictvo (Bc. + Mgr.)
 • estetika (Bc. + Mgr.)
 • etika (Bc. + Mgr.)
 • etika – sociálna práca (Bc. + Mgr.)
 • filozofia (Bc. + Mgr.)
 • história (Bc. + Mgr.)
 • jazykovo-komunikačné štúdiá (Bc.)
 • kultúrne dedičstvo (Bc.)
 • mediálne štúdiá (Bc. + Mgr.)
 • politológia (Bc. + Mgr.)
 • psychológia (Bc. + Mgr.)
 • ruské štúdiá (Bc. + Mgr.)
 • sociálna práca (Bc. + Mgr.)
 • stredoeurópske štúdiá (Bc. + Mgr.)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii) (Bc. + Mgr.)
  • anglický jazyk a kultúra
  • francúzsky jazyk a kultúra
  • nemecký jazyk a kultúra
  • ruský jazyk a kultúra
  • ukrajinský jazyk a kultúra
  • slovenský jazyk a kultúra
  • maďarský jazyk a kultúra (medzifakultné)

2) Učiteľské študijné programy (učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov): Bc. + Mgr., denná forma

 • jednopredmetové
  • anglický jazyk a literatúra
  • slovenský jazyk a literatúra
  • sociálna práca
 • v kombinácii
  • anglický jazyk a literatúra
  • dejepis
  • estetika
  • etická výchova
  • filozofia
  • hudobné umenie
  • nemecký jazyk a literatúra
  • ruský jazyk a literatúra
  • slovenský jazyk a literatúra
  • ukrajinský jazyk a literatúra
  • výchova k občianstvu

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými učiteľskými programami tiež učiteľstvo biológie, ekológie, fyziky, geografie, matematiky, techniky, pedagogiky, maďarského jazyka a literatúry, rusínskeho jazyka a literatúry, telesnej výchovy.

Bližšie informácie:
http://www.unipo.sk/…e-uchadzacov

Dni otvorených dverí
Deň otvorených dverí na univerzite: 15. február 2017

Autor: Jaroslav Ondo
#pu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk