Z technického lýcea na technickú univerzitu

04.04.2019 07:00
tech. lyceum, PR článok, reklama, nepoužívať
Autor:

Dvojstupňová príprava s podporou firiem pre deti nadané na techniku

V poslednom období v spoločnosti veľmi rezonuje téma prípravy žiakov pre výrobné spoločnosti v duálnom systéme vzdelávania. Aj keď tento systém zatiaľ oficiálne funguje na stredných odborných školách, existujú už aj lastovičky na školách vysokých. V Žiari nad Hronom si spoločnosti združenia InTech povedali, prečo sa na príprave žiakov nepodieľať kontinuálne – podchytiť si technicky nadaných žiakov už počas stredoškolského štúdia a pokračovať v ich podpore aj počas vysokej školy.

A keďže tieto spoločnosti veľmi úspešne v Žiari nad Hronom už 10 rokov zriaďujú Súkromnú strednú odbornú školu technickú a dlhodobo spolupracujú na príprave absolventov aj s Technickou univerzitou v Košiciach, rozhodli sa, že túto prípravu prepoja. Iniciovali preto na svojej škole zriadenie odboru, ktorý žiakom so záujmom o techniku poskytuje možnosť kvalitného technického rozvoja už od strednej školy s pokračovaním na škole vysokej. Takéto zaujímavé prepojenie umožňuje odbor technické lýceum, ktorý je na slovenských školách pomerne ojedinelý, avšak v Čechách sa teší veľkému záujmu.

Technické lýceum – gymnázium pre deti nadané na techniku

Tak ako je gymnázium všeobecnou prípravou na vysoké školy je odbor 3918 M technické lýceum intenzívnou prípravou na technické univerzity. Žiak so záujmom o techniku v ňom získa možnosť rozvíjať svoje technické nadanie a zručnosti s využitím moderných technológií oveľa skôr, ako žiak bežného gymnázia. Matematika a fyzika je v odbore postavená na úrovni gymnaziálneho štúdia, dokonca doplnená aj o aplikácie z technickej praxe.

Otvorenie odboru iniciovali zriaďovateľské firmy zo žiarskeho priemyselného parku, ktoré odbor aj výrazne podporujú. Ich cieľom je podieľať sa na príprave technicky zdatných odborníkov smerujúcich na VŠ už od strednej školy. S využitím technológií, ktorými škola disponuje a s podporou firiem je to oveľa efektívnejšie ako na gymnáziu. Žiaci získajú veľmi dobré základy z elektrotechniky, strojárstva, automatizácie, priemyselného inžinierstva, automatizácie, programovania i z aplikovanej informatiky. Výhodou je i to, že škola môže obsah vzdelávania komunikovať nielen s firmami, ale aj s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je tiež členom zriaďovateľského združenia InTech. Metódy vzdelávania sú prispôsobené príprave na štúdium na VŠ, žiaci získajú kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. V posledných dvoch rokoch štúdia sú zapájaní do praktických projektov realizovaných v spolupráci s firmami.

Technické lýceum – príprava na VŠ i do praxe.

V študijnom odbore technické lýceum škola využíva najmodernejšie technické metódy, postupy, pomôcky a programy. Jedným z nich je aj program Plant Simulation, ktorý zavádza do vyučovania s podporou spoločnosti Nemak Slovakia. Ide o novinku zameranú na simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov. Žiaci si s využitím interaktívnej počítačovej metódy modelujú vlastnú fabriku a učia sa nastavovať a zvládať výrobné procesy, aké sa dejú v reálnych podmienkach. Po zvládnutí základov programu v škole si žiaci budú môcť svoje zručnosti odskúšať a zlepšiť priamo vo firme. Táto a ďalšie novinky, ktoré škola zavádza do výučby poskytujú žiakom nadštandardnú možnosť, ako sa môžu už teraz pripraviť na výzvy, s ktorými sa stretnú v zamestnaní a to nielen dnes, ale aj v najbližšom období.

V strojárskom i hutníckom priemysle dochádza k masívnejšiemu presadzovaniu inovácií a škola na tento trend reaguje a pripravuje svojich žiakov na rozbiehajúcu sa 4. priemyselnú revolúciu.

Podnikové štipendiá pre absolventov technického lýcea študujúcich na technickej VŠ

Najlepších absolventov technického lýcea, ktorí prejavia záujem zamestnať sa vo firmách InTech, podporia firmy aj pri štúdiu na technických vysokých školách poskytovaním podnikového štipendia. To je aktuálne poskytované žiakom v duálnom systéme vzdelávania. Firmy si tak chcú pripravovať svojich budúcich technológov, konštruktérov a manažérov. Od budúceho školského roka navyše škola a firmy uvažujú o zavedení duálu aj do tohto odboru. To by znamenalo ešte väčší podiel na príprave žiaka zo strany firiem. Pre žiaka možnosť poberať podnikové štipendiá už počas stredoškolského štúdia.

10 rokov inovácií, investícií a práce na vlastnej reforme

Súkromnú strednú odbornú školu technickú v Žiari nad Hronom zriaďuje združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o. Jeho členmi sú významné domáce i zahraničné výrobné, strojárske a hutnícke spoločnosti, mesto, Banskobystrický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach. Jedným z hlavných cieľov združenia je rozvíjať odborné technické vzdelávanie a pripravovať kvalifikovaných zamestnancov pre jeho členov – firmy žiarskeho priemyselného parku. 10 ročná spolupráca školy a združenia na rozvoji školy a pri príprave žiakov v duálnom systéme vzdelávania priniesla v minulom roku svoje ovocie. Škola získala prestížne ocenenie Ministra hospodárstva „Za najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou“. Celých 10 rokov bolo venovaných najmä prispôsobovaniu ponuky odborov školy potrebám firiem a zavádzaniu inovácií do vyučovacieho procesu. Vďaka podpore silných firemných partnerov je dnes škola vynikajúco vybavená modernými technológiami a jej absolvent má 100 percentné uplatnenie v praxi.

PhDr. Marcel Pecník

RNDr. Beata Tóthová

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku