Nemčina ako investícia do budúcnosti

Ovládanie jedného cudzieho jazyka je už dnes pri mnohých pozíciach štandardom a neprináša automaticky „body navyše“. Znalosti angličtiny sa vyžadujú už aj na juniorských pozíciách, prednosť často dostane uchádzač, ktorý ovláda aspoň dva cudzie jazyky. Tomu by malo byť prispôsobené vyučovanie na školách, situácia však nie je ružová. Prečo je to tak, to nám povedala vedúca jazykového oddelenia Goetheho inštitútu, Iveta Sládeková Ondrejková.

25.05.2021 00:00
geothe, PR článok, reklama, nepoužívať

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaci kultúrny inštitút Nemecka, venujete sa aj podpore nemčiny na školách. Ako vnímate situáciu s výučbou nemčiny?

Na školách sa niekoľko rokov ako prvý cudzí jazyk vyučovala iba angličtina. V školskom roku 2018/2019 došlo k tzv. liberalizácii výberu 1. cudzieho jazyka na školách a deti si dnes môžu vyberať zo šiestich jazykov. Nemčinári si však našli iné uplatnenie, preto je veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov nemčiny. Riešime teda dva problémy. Jedným je vysvetliť rodičom, že angličtina nemusí byť prvým cudzím jazykom, pretože sa ju deti pomerne ľahko učia. Druhým je motivovať mladých ľudí k štúdiu učiteľského smeru nemčiny.

Aké argumenty používate? Prečo nemčina?

Slovensko je malá a otvorená ekonomika, niekoľko kilometrov od Bratislavy začína veľký nemeckojazyčný priestor, s ktorým máme historické aj hospodárske väzby. Nemčina je rodný jazyk pre najväčší počet Európanov. Na Slovensku pôsobí veľa nemeckých firiem. Navyše sa postavenie angličtiny v EÚ kvôli Brexitu môže zmeniť.

Spomínali ste, že motivujete mladých ľudí, aby študovali nemčinu a rozhodli sa pre učiteľské povolanie. Prečo je podľa vás štúdium nemčiny atraktívne?

Chceme mladým ľuďom ukázať, že nemčina a povolanie učiteľa môžu byť atraktívne – praktickou formou prostredníctvom workshopov a kontaktom s jazykom. V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia a s Filozofickou a s Pedagogickou fakultou UK sme pripravili projekt Chcem (sa) učiť nemčinu. Je zameraný na dve skupiny – žiakov SŠ a študentov germanistiky. Budúci učitelia hospitujú na našich kurzoch a na stredných školách, učia sa používať nové médiá a inovatívne vyučovacie metódy, z čoho zas profitujú gymnazisti. Moderná výučba je tak vďaka týmto metódam atraktívnejšia a efektívnejšia pre obe strany. Najúspešnejší absolventi navyše získajú jazykové štipendiá v Nemecku.

chyba