Slovensko potrebuje nový Stavebný zákon ako soľ!

Na nový Stavený zákon spoločnosť čaká už niekoľko desaťročí.

01.03.2021 00:00
SKSI, PR článok, reklama, nepoužívať

Súčasne platný Stavebný zákon 50/1976 Z.Z. bol síce veľakrát novelizovaný, ale pre súčasnú dobu a potreby spoločnosti je nedostatočne pružný a ťažkopádny. Väčšina novelizácií bola prijatá po roku 2000, kedy Slovensko začalo prispôsobovať svoju legislatívu podmienkam voľného trhu a neskôr spoločnej legislatíve Európskej únie. Stavebný zákon z roku 1976 bol vytvorený v socialistickom spoločenskom zriadení, ktoré malo iné systémy a priority riadenia. Nereflektuje na zmenu spoločenského zriadenia po roku 1989, na vstup Slovenska do EÚ, na súčasne potreby a požiadavky spoločenského systému.

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) víta prípravu nového stavebného zákona ako prioritu vlády aj v tomto volebnom období, ktorej spracovaním bol poverený podpredseda vlády Štefan Holý. Na základe doterajších diskusií medzi SKSI a teamom podpredsedu vlády môžeme konštatovať, že k hlavným cieľom patrí skvalitnenie, zefektívnenie a konečne aj zavedenie elektronizácie nielen pre územné plánovanie a investičnú výstavbu, ale aj všetky súvisiace procesy. Veríme, že nová legislatíva v stavebníctve, po zapracovaní pripomienok odbornej verejnosti, bude konzistentná so súčasne platným legislatívnym systémom Slovenska, skvalitní, zefektívni a významne skráti povoľovacie procesy prípravy stavieb.

SKSI je profesijná odborná inštitúcia, ktorá sa dlhodobo aktívne zapája do príprav nového stavebného zákona a podporuje jeho prijatie. Tento proces tvorby si podľa nášho názoru vyžaduje aktívnu účasť všetkých odborných inštitúcií, ktorých sa stavebný zákon priamo týka. Pre Slovensko je potrebné, aby počas tvorby tohto zákona sa v rámci doladenia legislatívnych návrhov do pripomienkovania aktívne zapojili aj ďalšie odborné inštitúcie ako Slovenská komora architektov, Komora geodetov a kartografov, ktoré sú zriadené zákonom, ale aj predstavitelia zamestnávateľských zväzov a profesijných združení a v neposlednej miere orgány samosprávy – Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska.

Chceme vyzvať všetky odborné organizácie, ktorých sa príprava novej legislatívy týka, aby našli spoločnú cestu a pokračovali v príprave tohto, pre celú verejnosť tak dôležitého zákona, aby uzrel svetlo v reálnom čase.

Ďalšie odkladanie prijatia nového Stavebného zákona – podobne ako predchádzajúcich 20 rokov – posunie Slovensko na jedno z posledných miest v tejto oblasti aproximácie práva na podmienky Európskej Únie a bude naďalej brzdiť ekonomický rast Slovenska nie len v oblasti stavebníctva, ale aj všetkých súvisiacich odvetviach.


O Slovenskej komore stavebných inžinierov
SKSI logo, PR článok, reklama, nepoužívať

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

chyba