Sme na teba hrdí, UCM!

Mladá, energická a so sľubnou budúcnosťou. Aj tak by sme mohli opísať Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá spolu s Trnavskou univerzitou a Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave tvorí jednu z významných univerzitných enkláv na Slovensku. Dnes opäť, tak ako v minulosti za čias Márie Terézie, sa tak Trnava stala významným univerzitným mestom.

29.03.2018 08:00
IKO 6774u

„Úlohou univerzít je poskytovať vzdelanie“

Najdôležitejšou úlohou univerzít na celom svete, a teda aj na Slovensku, je poskytovať vzdelanie, tvoriť a šíriť poznanie a dávať základy pre profesionálne uplatnenie. Univerzita by tu mala byť predovšetkým pre svojich študentov. No jej hodnota a kvalita sa udáva aj cez rôzne oblasti výskumu, v ktorých UCM v Trnave získala v procese komplexnej akreditácie viaceré A hodnotenia, čo je špičková medzinárodná kvalita. Dosiahnuť túto métu a naďalej si ju udržať, je pre univerzitu veľká výzva. My sa jej nebojíme.

ucm inzercia

Napriek kvalitnej pedagogickej, výchovno-vzdelávacej práci a vedecko-výskumnej činnosti potvrdenej početnými publikačnými výstupmi, sa aj my, ako väčšina vysokých škôl na Slovensku, stretávame s problémom poklesu študentov. Jedným z dôvodov je pokles v demografickej krivke obyvateľstva. No to, čo nás viac znepokojuje je, že slovenskí študenti radšej odchádzajú študovať do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. Príčinou nie je rozdiel v kvalite vzdelávania, ale podľa prieskumov uskutočnených medzi študentmi, najmä kvalitný študentský servis a širšie vyhliadky uplatnenia v praxi. Sú to preto oblasti, ktoré sme si v nasledujúcom období dali za cieľ, na ktorom budeme usilovne pracovať. Aby finančné prostriedky slovenských rodičov neplynuli a nepomáhali v rozvoji zahraničných univerzít, ale zlepšovali sa predovšetkým naše domáce univerzity.

DSC 2671u

A to, že zlepšovať sa máme stále v čom, je nepochybné. No napriek tomu sa má Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave za svojich 20 rokov pôsobenia čím pochváliť. Popri unikátnom Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch, má štyri rozvinuté fakulty: Filozofickú fakultu, Fakultu masmediálnej komunikácie, Fakultu prírodných vied a Fakultu sociálnych vied (www.ucm.sk). Takáto široká rôznorodosť umožňuje komplexný rozvoj osobnosti mladého, vysokoškolsky vzdelaného človeka. Zoznam katedier na univerzite je rovnako impozantný ako dlhý. Na UCM v Trnave v súčasnosti beží 63 bakalárskych, 53 magisterských a 28 doktorandských študijných programov. Získali sme práva pre habilitačné a inauguračné konania v siedmych vedných odboroch a môžeme udeľovať vedecko-pedagogické hodnosti docent a profesor. Na všetkých fakultách a inštitúte sme doteraz celkovo do profesionálneho života vychovali 14 041 bakalárov, 10 011 magistrov a 198 doktorov filozofie (PhD).

Za ostatnými slovenskými univerzitami nezaostávame ani v materiálovom zabezpečení. Práve naopak, spomedzi slovenských univerzít v mnohom pozitívne vyčnievame. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave máme moderné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, vlastné nahrávacie televízne a rozhlasové štúdio, laboratóriá pre výučbu jazykov, tréningové laboratóriá špeciálnej výučby, kabinety, chemické laboratóriá, biologické a biotechnologické laboratóriá, učebne s rehabilitačnými a fyzioterapeutickými pomôckami, fyzikálne laboratóriá, rádioekologické laboratóriá a laboratóriá informatiky. K významným jednotkám vybudovaným o ostatnom čase sa radí laboratórium geografických informačných systémov (GIS), laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) a laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie (PET) v monitorovanom pásme radiačnej ochrany. Táto infraštruktúra má hodnotu niekoľko miliónov eur.
ucm inzercia

A nielen to. Popri mnohých iných aktivitách UCM v Trnave vydáva prostredníctvom svojich fakúlt viaceré odborné periodické časopisy, ktoré sú citované v svetových databázach a pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie. Študenti tejto univerzity sa zúčastňujú zahraničných stáží a výmenných programov v rámci programu ERASMUS+. Sú úspešní v domácich a medzinárodných súťažiach.

Z personálneho hľadiska na univerzite pôsobia vysokokvalifikovaní a uznávaní pedagógovia a vedci, z ktorých už dvaja obdŕžali významné celoslovenské ocenenie „Vedec roka Slovenskej republiky“. Okrem toho boli mnohí pedagógovia odmenení cenami Literárneho fondu a viacerými domácimi a zahraničnými oceneniami. A to všetko napriek slabému finančnému ohodnoteniu.

V skratke, stále máme byť prečo hrdí na svoju Alma Mater – Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave!

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. – zamestnanec Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm inzercia
chyba