Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie na východe Slovenska

Podľa vyjadrení viacerých renomovaných personálnych agentúr pôsobiacich na slovenskom trhu práce zamestnávatelia očakávajú od vysokoškolsky vzdelaných ľudí najmä kvalitnú jazykovú výbavu, komunikačné zručnosti a schopnosť kriticky myslieť. Ak uvažujete o štúdiu jazykov, alebo je pre vás výzvou kritické myslenie a poznanie v oblasti humanitných, či spoločenských vied, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka pestrú paletu možností.

08.02.2018 08:00
08 2016 Foto:

Prečo študovať na Filozofickej fakulte PU v Prešove?

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium dlhodobo patrí do prvej desiatky fakúlt v SR. Výsledky ostatnej komplexnej akreditácie potvrdili, že FF PU patrí k slovenskej špičke. V oblasti humanitných vied dosiahla prešovská Filozofická fakulta najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých fakúlt slovenských univerzít. Vynikajúce výsledky dosiahla tiež v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied i v oblasti historických vied, výrazne sa zlepšila v oblasti pedagogických vied. Každým rokom Prešovská univerzita skvalitňuje svoje výskumné výsledky, čím potvrdzuje svoju pozíciu na popredných priečkach v univerzitnom vzdelávaní a výskume nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Výsledky dlhoročnej práce na odbornom a vedeckom raste univerzity sa zúročili napríklad i v podobe umiestnenia v celosvetovom rankingovom rebríčku Scimago Institutions Rankings (SIR).

Foto: Jaroslav Ondo
017 2016

Tradícia

FF PU v Prešove je druhou najstaršou filozofickou fakultou na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Filozofická fakulta bola súčasťou tejto univerzity do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty založili Prešovskú univerzitu. Tradícia vysokoškolského vzdelávania a korene fakulty však siahajú do podstatne dávnejšej histórie, až k prešovskému evanjelickému kolégiu, ktoré vzniklo v roku 1667.

Pestrá ponuka vzdelania

Na fakulte v súčasnosti študuje približne 2000 slovenských i zahraničných študentov na všetkých troch stupňoch štúdia. Filozofická fakulta ponúka široké spektrum humanitných a spoločenskovedných študijných programov. V súčasnosti má akreditovaných 37 študijných programov na bakalárskom stupni, 36 programov na magisterskom stupni a 17 programov na doktorandskom stupni. Viaceré študijné programy boli zásadne inovované so zámerom reagovať na potreby praxe a na vývojové trendy na trhu vzdelávania. V portfóliu fakulty sa od komplexnej akreditácie objavili viaceré nové študijné programy v prvom, druhom i treťom stupni štúdia – napríklad študijný program kultúrne dedičstvo, ktorý bol akreditovaný v odbore história, v rámci učiteľských študijných programov je to jednopredmetové učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, ako aj učiteľstvo sociálnej práce, v rámci odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je to študijný program slovenský jazyk a kultúra v kombinácii. Do portfólia doktorandských študijných programov fakulte pribudli mediálne štúdiá, lingvodidaktika, anglický jazyk a anglofónne kultúry.

Foto: Jaroslav Ondo
015 2016

Kvalita vzdelávania a prepojenie s praxou

Na svoju profesijnú kariéru sa na FF PU pripravujú prekladatelia a tlmočníci, psychológovia, mediálni pracovníci, archivári a historici, jazykovedci, učitelia a ďalší odborníci. Jedinečné a na Slovensku jediné je štúdium učiteľstva ukrajinského jazyka a literatúry, ako aj štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii. Významnou súčasťou vzdelávania je realizácia praxe, ktorá prispieva ku skvalitneniu prípravy absolventov. Študenti majú priestor na to, aby transformovali svoje teoretické poznatky do praxe pod vedením skúsených odborníkov. Prax (ako študentskú tak absolventskú) môžu študenti realizovať aj v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Uplatnenie absolventov

Najlepšou vizitkou školy sú jej úspešní absolventi. Fakulta vychovala viacero generácií špecialistov, pedagógov, uznávaných vedcov, expertov v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci, top manažéri, politológovia, spisovatelia, prekladatelia, herci, moderátori, športoví komentátori na významných postoch doma i v zahraničí.

Vedecký výskum

Študenti majú na fakulte možnosť zapojiť sa do výskumu vo viacerých vedných odboroch a aktívne sa zúčastňovať študentských vedeckých konferencií. Okrem riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov na pôde fakulty pracujú dve centrá excelentnosti: Lingvokulturo­logické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti; Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohisto­rického výskumu. Na fakulte pôsobí tiež Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics).

Umelecká činnosť

Študenti sa môžu zapojiť i do aktivít niekoľkých umeleckých telies fakulty: Študentské divadlo FF, Ženský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA, Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO. Na Filozofickej fakulte PU pôsobia viacerí uznávaní umelci – hudobníci, výtvarníci, spisovatelia.

Možnosti štúdia v zahraničí

Časť svojho štúdia môžu študenti absolvovať pobytom na zahraničných univerzitách, s ktorými má fakulta podpísané bilaterálne dohody umožňujúce študentské mobility a stáže. Desiatky študentov FF PU každoročne vycestujú do Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Grécka, Turecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Švédska, Ruska alebo Estónska.

Ponúkané študijné programy na bakalárskom stupni (denná forma):

1) Neučiteľské študijné programy

 • anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • archívnictvo
 • estetika
 • etika
 • etika – sociálna práca
 • filozofia
 • história
 • kultúrne dedičstvo
 • mediálne štúdiá
 • politológia
 • psychológia
 • ruské štúdiá
 • sociálna práca
 • stredoeurópske štúdiá

2) Prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • anglický jazyk a kultúra v kombinácii
 • francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii
 • nemecký jazyk a kultúra v kombinácii
 • ruský jazyk a kultúra v kombinácii
 • slovenský jazyk a kultúra v kombinácii
 • ukrajinský jazyk a kultúra v kombinácii

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými prekladateľskými a tlmočníckymi programami tiež maďarský jazyk a kultúru.

3) Učiteľské študijné programy

 • anglický jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)
 • slovenský jazyk a literatúra (jednopredmetové štúdium)
 • učiteľstvo sociálnej práce (jednopredmetové štúdium)
 • výtvarné umenie (jednopredmetové štúdium)
 • anglický jazyk a literatúra v kombinácii
 • dejepis v kombinácii
 • estetika v kombinácii
 • etická výchova v kombinácii
 • filozofia v kombinácii
 • hudobné umenie v kombinácii
 • nemecký jazyk a literatúra v kombinácii
 • ruský jazyk a literatúra v kombinácii
 • slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
 • ukrajinský jazyk a literatúra v kombinácii
 • výchova k občianstvu v kombinácii
 • výtvarné umenie v kombinácii

V rámci medzifakultného štúdia je možné študovať v kombinácii s uvedenými učiteľskými programami tiež učiteľstvo biológie, ekológie, fyziky, geografie, matematiky, techniky, pedagogiky, maďarského jazyka a literatúry, rusínskeho jazyka a literatúry, telesnej výchovy.

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete na stránkach fakulty.

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite: 14. február 2018

chyba