Múdrosť minulosti - poznatky prítomnosti - vzdelanie budúcnosti

01.02.2018 08:00
DCIM\101MEDIA\DJI_0006.JPG

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má univerzita päť fakúlt, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, fyziky, chémie, geografie, matematiky, informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, etiky, psychológie, histórie, politológie a sociálnej práce.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

www.upjs.sk

Lekárska fakulta

Fakulta, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala už v roku 1948. Jej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký záujem študentov o štúdium všeobecného aj zubného lekárstva a narastajúci počet uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku zo zahraničia. Takmer polovica štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach. Praktická výučba študentov a diagnosticko-terapeutické úkony prebiehajú v zrekonštruovaných laboratóriách, kde sa plnia aj úlohy v oblasti vedeckého výskumu.
www.medic.upjs.sk

Prírodovedecká fakulta

Fakulta patrí dlhodobo medzi popredné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, čo sa odzrkadľuje v projektovej a grantovej úspešnosti ako aj v rôznych európskych hodnoteniach. Pre štúdium biológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky a všeobecnej ekológie poskytuje posluchárne vybavené modernou didaktickou technikou. Absolventi fakulty majú široké uplatnenie v oblasti prírodovedných a príbuzných disciplín.
www.science.upjs.sk

Právnická fakulta

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu SR, advokáti, prokurátori, exekútori). Podporuje a rozvíja všetky formy praktického právneho vzdelávania s dôrazom nielen na vnútroštátne , ale aj medzinárodné právo. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách.

www.pravo.upjs.sk

Fakulta verejnej správy

Ponúka štúdium interdiscipli­nárneho charakteru poskytujúce najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách. Prehľad študijných programov nájdete na:
www.fvs.upjs.sk

Filozofická fakulta

Fakulta si v náročnom vysokoškolskom prostredí získala rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb verejnosti. Má vedúcu pozíciu medzi filozofickými fakultami na Slovensku v oblasti vedy a výskumu (hodnotenie agentúry ARRA za r. 2015). Odborná profilácia pedagógov pripravuje študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce. Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách, médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia.
www.ff.upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu

Umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného športu v rámci študijného programu „Šport a rekreácia“.
www.upjs.sk/…nej-vychovy/

LEKÁRSKA FAKULTA

Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail: LF-studijne@upjs.sk
DOKTORSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 28.02.2018
BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 28.02.2018
MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 28.02.2018
Deň otvorených dverí: 8.2.2018

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, 041 54 Košice
E-mail: iveta.sovakova@upjs.sk
BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 31.03.2018
MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 30.06.2018
Deň otvorených dverí: 8.2.2018

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Kováčska č. 26, 040 75 Košice
E-mail: maria.scerbova@upjs.sk
BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky:
denná forma do 31.03.2018
externá forma do 25.05.2018
Deň otvorených dverí: 21.2.2018

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Popradská 66, 040 11 Košice
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk
BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 30.04.2018
MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 06.07.2018
Deň otvorených dverí: 23.2.2018

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Šrobárova 2, P.O.BOX A-29, 040 59 Košice
E-mail: lydia.orosova@upjs.sk
BAKALÁRSKE študijné programy
Termín podania prihlášky: do 31.03.2018
MAGISTERSKÉ študijné programy
Termín podania prihlášky: do 30.04.2018
Deň otvorených dverí: 9.2.2018

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Ondavská 21, 040 11 Košice
E-mail: utvs@upjs.sk
BAKALÁRSKY študijný program
Termín podania prihlášky: do 15.04.2018

REKTOR

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

KONTAKT: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Telefón: 421 55 62 226 08
Fax:421 55 62 281 09
E-mail: rektor@upjs.sk
Elektronická prihláška: e-prihlaska.upjs.sk

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk