Štúdium na Akadémii Policajného zboru

29.01.2018 08:00

25. rokov učíme pomáhať a chrániť!

„Pred 25 rokmi dostala Akadémia Policajného zboru v Bratislave od svojho zriaďovateľa do vienka neľahkú úlohu – pripravovať vysokoškolsky vzdelaných a odborne spôsobilých špecialistov pre potreby Policajného zboru, špecializované odbory Ministerstva vnútra SR a iné štátne a neštátne bezpečnostné služby. S hrdosťou konštatujem, že sa svojej úlohy plnohodnotne zhostila a jej brány opustili tisíce absolventov, ktorí získali jedinečné vzdelanie v bezpečnostných službách, v oblasti ochrany osôb a majetku i bezpečnosti vo verejnej správe.“

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátnou vysokou školou a poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Pre civilných uchádzačov ponúka bakalárske štúdium v študijných odboroch

8.3.1 ochrana osôb a majetku (denné štúdium)

8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby (denné/externé štúdium)

PRIJÍMACIE KONANIE CIVILNÝCH UCHÁDZAČOV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2018/2019

8.3.1 ochrana osôb a majetku

Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Forma štúdia Plán prijatia Termín podania prihlášky do
I. 3 roky D 70 31. 01. 2018

D – denná forma

Uplatnenie absolventa

Bezpečnostný pracovník (policajt a iné bezpečnostné služby) – špecialista v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku. Riadiaci pracovník na nižších stupňoch riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb.

Špecializácia štúdia

 • Poriadková polícia
 • Dopravná polícia
 • Hraničná a cudzinecká polícia
 • Ochrana objektov
 • Kriminálna polícia/Vyšetro­vanie
 • ZVJS

Benefity študijného odboru

 • Predmety zamerané na praktický výkon v bezpečnostných službách:

  streľba, sebaobrana, služobné zákroky, „miesto činu“, vyšetrovanie trestných činov, kriminálne spravodajstvo, informačné systémy a iné,

 • exkurzie na východnú schengenskú hranicu, do ústavov na výkon trestu, na výkonné útvary PZ,
 • štúdium sa uznáva ako základné a ako špeciálne policajné vzdelanie,
 • pri pracovnom uplatnení ako vyšetrovateľ PZ štátna skúška z vyšetrovania sa uznáva ako vyšetrovateľská skúška,
 • získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany utajovaných skutočností – certifikát NBÚ,
 • získanie odbornej spôsobilosti Technik BOZP,
 • získanie odbornej spôsobilosti Pilot UAV (drony),
 • kvalifikačný predpoklad na získanie zbrojného preukazu,
 • ponuka uplatnenia v PZ.

8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby

Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Forma štúdia Plán prijatia Termín podania prihlášky do
I. 3 / 4 roky D / E 60 / 30 31. 03. 2018

D – denná, E – externá

Uplatnenie absolventa Správny pracovník – špecialista alebo manažér bezpečnostných verejno-správnych služieb na nižších stupňoch riadenia miestnej štátnej správy a územnej samosprávy na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu (hasič, záchranár, civilná ochrana, krízový manažment a pod.).

Špecializácia štúdia

 • Verejná správa
 • Krízový manažment a Civilná ochrana
 • Ochrana pred požiarmi

Benefity študijného odboru

 • Získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany,
 • získanie odbornej spôsobilosti Technik požiarnej ochrany,
 • získanie odbornej spôsobilosti Technik BOZP,
 • získanie odbornej spôsobilosti Bezpečnostný zamestnanec na úseku informačnej bezpečnosti – certifikát NBÚ,
 • výkon odbornej praxe v 3D simulačnom centre a vo výcvikovom priestore Lešť,
 • tréning operátorov linky tiesňového volania 112,
 • ponuka uplatnenia v PZ.

Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu:

https://www.akademiapz.sk/…niu-20182019

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk