Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

27.01.2017 08:00
Akadémia PZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, štátne a neštátne bezpečnostné služby. Zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie a uskutočňuje vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania.

zdrojo: APZ v Bratislave
zdrojo: APZ v Bratislave

PRIJÍMACIE KONANIE 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 realizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch v študijných odboroch:

  • 8.3.1 ochrana osôb a majetku
  • 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby
zdroj: APZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave

Názov a adresa školy

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava

Kontakty

tel.: +421961057445 (denné štúdium)
tel.: +421961057444 (externé štúdium)
http://www.akademiapz.sk

Poplatky za prijímacie konanie

  Podaná elektronická prihláška Nepodaná elektronická prihláška
8.3.1 oom 49 € 59 €
8.3.2 bvss 39 € 49 €

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
IBAN: SK05 8180 000­0 0070 0040 9­772
Variabilný symbol: 44444

Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu 2017/2018:
http://www.akademiapz.sk/…niu-20172018

zdroj: APZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PRE CIVILNÝCH UCHÁDZAČOV2017/2018

Uchádzačov z radov civilných uchádzačov možno prijať v obidvoch študijných odboroch len na dennú formu bakalárskeho štúdia!

8.3.1 ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný pracovník – špecialista v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku. Riadiaci pracovník na nižších stupňoch riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb.

V rámci štúdia ponúkame:
• Príprava na službu príslušníka Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.
• Ponuka práce v Policajnom zbore a ďalších bezpečnostných službách.
• V prípade prijatia do Policajného zboru a určenia za vyšetrovateľa uznanie štátnej skúšky z teórie vyšetrovania ako záverečnej vyšetrovateľskej skúšky
• Získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného zamestnanca v oblasti ochrany informácií pri práci na úseku ochrany utajovaných skutočností (certifikát NBÚ).

Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Forma štúdia Plán prijatia Termín podania prihlášky Psych./fyz. previerky Vedomostný test
I. 3 roky D 60 do 31. 01. 2017 od 27.03.2017 od 12.06.2017

D – denná

zdroj: APZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave
zdrojo: APZ v Bratislave
zdrojo: APZ v Bratislave

8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby

Správny pracovník – špecialista alebo manažér bezpečnostných verejno-správnych služieb na nižších stupňoch riadenia miestnej štátnej správy a územnej samosprávy na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu.

V rámci štúdia ponúkame:
• Získanie odbornej spôsobilosti (certifikát) bezpečnostného zamestnanca v oblasti:
- civilnej ochrany,
- krízového riadenia,
- ochrany pred požiarmi, ktoré sú následne priamo využiteľné pri spĺňaní predpokladov pre výkon povolania.
• Získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného zamestnanca v oblasti ochrany informácií pri práci na úseku ochrany utajovaných skutočností (certifikát NBÚ).

Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Forma štúdia Plán prijatia Termín podania prihlášky Vedomostný test
I. 3 / 4 roky D / E 50 / 30* do 31. 03. 2017 od 12.06.2017
  • Počet prijímaných uchádzačov – zamestnancov verejnej správy / D – denná, E – externá
zdroj: APZ v Bratislave
zdroj: APZ v Bratislave
zdrojo: APZ v Bratislave
zdrojo: APZ v Bratislave
#apz
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk