S VÚB bankou máte investovanie vo vrecku

Radi využívate pohodlné riešenia cez mobilné aplikácie? VÚB banka teraz ponúka skvelé riešenie, ako si zriadiť investičné sporenie priamo v aplikácii VÚB Mobil banking.

13.09.2023 00:00
mlada zena s telefonom, pr Foto:

Investičné sporenie je program pravidelného investovania s výberom viacerých podielových fondov s rôznym zameraním. Vďaka pravidelným platbám výrazne znižujete riziko nesprávneho načasovania oproti jednorazovej investícii. Pravidelne môžete investovať už od 20 eur mesačne a maximálna výška investície je 5 000 eur mesačne. Horná hranica slúži najmä na mimoriadne investície, ktoré sú výhodné v časoch poklesov na trhu.

Prečo je pravidelné investovanie menej rizikové?

Každou platbou kupujete podiely vo fonde za aktuálnu hodnotu podielu. Ak je v danom momente nižšia, získate viac podielov, ak je naopak vysoká, získate podielov menej. Pravidelné investovanie napomáha využívaniu týchto výkyvov a zvyšuje šancu, že nakúpite podiely vo fonde aj v čase výhodnejšej ceny, čím sa znižuje riziko výrazných zmien hodnôt podielov. A vďaka spravovaniu podielových fondov v mobilnej aplikácii viete vždy pohotovo zareagovať a využiť výraznejšie prepady na mimoriadne vklady.

Ako si správne vybrať z ponuky podielových fondov?

Každý z fondov má iné zloženie investície, s ktorou súvisí miera rizika. Niektoré idú po rizikovejších aktívach, niektoré po menej rizikových dlhopisoch, “zelené” sa upriamujú pozornosť na udržateľnosť. Vo VÚB banke máte jednoducho fondy s rôznym zameraním, v ktorých si každý vie nájsť to, čo mu je najbližšie. Či už dynamickosť rizikových fondov, ESG zameranie “zelených fondov”, či príťažlivosť dlhopisových fondov.

Aké sú s investičným sporením spojené poplatky?

Vstupný poplatok pri pravidelnom investičnom sporení je 0 eur. Ak dodržíte dobu sporenia 5 rokov, rovnakú výšku 0 eur má aj výstupný poplatok, ktorý je inak 3 % z aktuálnej hodnoty podielových listov. Investičné sporenie je tak dobrou voľbou v rámci investovania do podielových fondov.

Čo ak budem potrebovať peniaze?

Ak sa vyskytne mimoriadna udalosť a vy potrebujete svoje peniaze skôr, viete kedykoľvek predať podielové listy za aktuálnu hodnotu a peniaze máte na účte do 2 až 3 pracovných dní. V prípade zahraničných fondov trvá výber 5 až 6 pracovných dní.

Môžem si zriadiť investičné sporenie vo VÚB banke, aj keď nie som klientom? Aby ste si mohli zriadiť investičné sporenie, je potrebné byť klientom VÚB banky. Samotné investičné sporenie však využitie ďalších služieb banky, ako je napríklad bežný účet, nevyžaduje. Ten však viete mať pri zriadení online celý rok zadarmo, a dokonca môžete získať odmenu až do 60 € a využiť tak investičné sporenie skutočne naplno.

Pozor súťaž!

Ak si zriadite investičné sporenie cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil banking vo VÚB banke do 30. septembra 2023, automaticky vás zaradíme do súťaže o 5 elektrických bicyklov a 50 powerbánk.

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovaný spoločnosťou VÚB, a.s.). Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ. Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na www.vub.sk a www.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Viac informácií o pravidlách, podmienkach a štatút súťaže nájdete na www.vub.sk.

chyba