Čo musí obsahovať zmluva o povinnom zmluvnom poistení?

07.03.2018 09:45
seocentrum1

Poistenie je vo väčšine prípadov dobrovoľná záležitosť. Je len na vás, či chcete poistiť svoj život, dovolenku alebo majetok. Existujú však poistenia, ktoré sú uzákonené a štát ich uzatvorenie doslova vyžaduje.

Tu patrí povinné zmluvné poistenie. Mnohí ho však uzatvárajú tak akosi automaticky, často v poisťovni, ktorá im poskytuje aj iné služby. To však nemusí byť vždy ten najvhodnejší prístup. Každá poisťovňa má totiž rozdielne ceny naprieč svojimi službami, a keď má výhodné podmienky na životnom poistení, neznamená to automaticky, že bude najlacnejšia aj pri PZP. Spoľahnite sa len na to, čo je v zmluve.

Zmluva je absolútny základ

Poistenie je právny vzťah medzi vami a poisťovňou, a ako taký musí byť zabezpečený a definovaný zmluvou. Jednoducho a laicky povedané, žiadna zmluva, žiadne poistenie. Nezáleží na tom, čo všetko vám poisťovací agent nasľubuje alebo aké výhody vám zaručí, bez zmluvy pre vás neexistujú. Je jedno, aké obrovské zľavy ponúka poisťovňa v reklame, bez toho, aby boli v zmluve, pre vás neexistujú. Čo musí obsahovať zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel?

1. Všeobecné náležitosti

Všeobecné náležitosti poistnej zmluvy sú definované v § 788 až 794 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto zákona musí poistná zmluva obsahovať najmä:

a) výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy,
b) výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné,
c) poistnú dobu,
d) údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom,
e) práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu,
f) výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia.1

2. Údaje o motorovom vozidle

Ide o údaje o motorovom vozidle, ktoré sú uvedené v osvedčení o evidencii vozidla, poprípade v technickom osvedčení vozidla. V podstate ide o všetky parametre vozidla, počnúc značkou, kategóriou, hmotnosťou, výkonom motora cez druh paliva až po farbu a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla. Vaše auto musí byť na základe týchto údajov jednoznačne identifikovateľné.

3. Všeobecné poistné podmienky

Tu prichádzajú na rad podmienky, ktoré sa budú v jednotlivých poisťovniach líšiť, a ktoré sú tak najdôležitejšou časťou dokumentu. Zákon ustanovuje, aby poistná zmluva k povinnému zmluvnému poisteniu obsahovala minimálne tieto časti:

  • Rozsah poistenia zodpovednosti
  • Limit poistného plnenia
  • Poistné
  • Zánik poistenia zodpovednosti
  • Práva a povinnosti poisteného
  • Práva a povinnosti poisťovateľa
  • Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
  • Priamy nárok poškodeného

Zákon, samozrejme, uvádza ku každej časti veľmi podrobné informácie. Nastavené mantinely tak v mnohých bodoch bránia poisťovniam vymýšľať si vlastné podmienky podľa ľubovôle, a chránia tak poisteného pred vyslovene nevýhodnými zmluvami. Zo zákona, a teda aj zo zmluvy, však pre poisteného vyplývajú aj povinnosti, ktoré s týmto poistením auta súvisia.

Vypovedanie alebo zánik zmluvy

Zmluva musí obsahovať podmienky, za ktorých povinné zmluvné poistenie zaniká. Podľa zákona ide o tieto prípady:

a) zánikom motorového vozidla,
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
e) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f) vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.2

Ak vás vaša poisťovňa v niečom sklamala alebo ste našli lepšie poistenie auta, môžete požiadať o výpoveď. Tá musí mať písomnú formu a do poisťovne musí byť doručená najmenej 6 týždňov pred koncom platnosti aktuálnej poistnej zmluvy. Ak sa vaše PZP auta viaže ku kalendárnemu roku, posledný termín doručenia výpovede je 18. november.

V minulosti existovala aj možnosť výpovede poistnej zmluvy jednoduchým nezaplatením poistného. Ak ste nezaplatili poistné viac ako mesiac (alebo iné časové obdobie dohodnuté v zmluve) po termíne splatnosti, vaša poistná zmluva sa považovala za vypovedanú a mohli ste si slobodne vybrať iné, výhodnejšie povinné zmluvné poistenie. Táto možnosť už nie je aktuálna. Ak nezaplatíte poistné a následne uzatvoríte zmluvu v inej poisťovni, bez toho, aby ste starej poslali výpoveď, budete nemilo prekvapení povinnosťou zaplatiť poistné v oboch poisťovniach.

1,2 Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk